Heading 1

CONTRACT DE ASISTENTA JURIDICA nr. 2020172 din data de 04.05.2020

PREAMBUL:

 

Subscrisele:

1. Badita si Pop - Societate Civila de Avocati, infiintata prin Decizia Baroului Bucuresti nr. 907 din 2009, cu sediul in  Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, et. 9, biroul L2, sector 4, CIF RO25449189, avand cont bancar in lei nr. RO03RZBR0000060011576707 deschis la Raiffeisen Bank - Ag. Timpuri Noi, reprezentata de catre dl. Ovidiu Pop, in calitate de avocat coordonator, pe de o parte si

2.                                                               , domiciliat in                                                        ,

identificat cu CI seria          nr.        eliberata de                     la data de                          , CNP                                                  numit in cele ce urmeaza Clientul,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea profesiei de avocat si ale Statutului profesiei de avocat, partile convin:

 

ART. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

 

1.1.Obiectul general al contractului il reprezinta acordarea de catre Badita si Pop SCA de servicii juridice in favoarea Clientului constand in consultanta juridica generala pentru

 

ART. 2. OBLIGATIILE BADITA SI POP SCA

 

2.1. Badita si Pop SCA se obliga sa asigure serviciile juridice descrise la Art. 1.

2.2. Badita si Pop SCA se obliga sa respecte confidentialitatea deplina fata de Client si activitatile acestuia, conform prevederile descrise la Art. 6 din prezentul contract.

 

ART. 3. OBLIGATIILE CLIENTULUI

 

3.1. Clientul se obliga sa asigure cu promptitudine fluxul de informatii solicitate de reprezentantii Badita si Pop SCA, precum si toate documentele si actele necesare pentru desfasurarea activitatilor cuprinse in obiectul prezentului contract, in numele si in interesul Clientului.

3.2. Clientul va asigura 

 

ART. 4 ONORARII SI DURATA

 

4.1. Pentru operatiunile juridice descrise la art. 1. onorariul convenit de parti va fi un onorariu de tip lunar, care va cuprinde un numar de 15 ore de asistenta si consultanta juridica,in valoare de 1000 Euro, la care se adauga TVA.

4.3. Contractul se incheie pentru o perioada nelimitata.

4.4. La emiterea facturii lunare, Badita si Pop SCA va redacta un 

4.6. Neplata sumelor prevazute la art. 4 din prezentul contract in cuantumul si la termenele stipulate atrage aplicabilitatea dispozitiilor art. 7.1. si art. 7.5. din prezentul contract.

 

ART. 6 CONFIDENTIALITATE

 

6.1. Sunt considerate informatii confidentiale: 

a)    toate informaţiile referitoare la Client, asociati, personal, management si marketing, strategie, obiective, metode de afaceri, planuri, finanţe, oportunităţile de afaceri, dezvoltarea, organizarea, tranzacţiile, finanţele, procesele, informaţiile strategice, tehnologia şi activităţile de afaceri şi orice alte informaţii (înregistrate sau nu pe hârtie, pe hard disc ori pe disc, sau pe orice alt fel de suport); 

b)    toate creatiile intelectuale, lucrari si documentatie elaborata de Badita si Pop SCA in desfasurarea activitatii sale si puse sau ajunse la dispozitia Clientului; 

c)     toate informaţiile referitoare la prezentul contract, onorariile si clauzele contractuale;

6.2. Badita si Pop SCA nu poate divulga sau comunica si nu va permite niciunei alte parti sa aiba acces la informatiile confidentiale ori la vreunul din elementele descrise la art. 6.1. din prezentul capitol.

6.3. Badita si Pop SCA nu va putea folosi in propriul beneficiu informatiile confidentiale descrise la art. 6.1. lit. a) din prezentul articol.

6.4. Incalcarea prevederilor prezentului capitol obliga pe cel vinovat de incalcarea prevederilor cu privire la confidentialitate si la neconcurenta la plata de daune-interese catre cel lezat.

 

 

ART. 7 CLAUZE SPECIALE

 

7.1. Prezentul contract este titlu executoriu cu privire la sumele datorate de catre Client cu titlu de onorariu si cheltuieli aferente.

7.2. Raporturile dintre parti nu pot fi dovedite decat cu prezentul contract si/sau in conditiile prevazute de Statutul profesiei de avocat.

7.3. Fata de terti dovada prezentului contract se face prin imputernicire avocatiala. Prezentul contract nu poate fi adus la cunostiinta tertilor decat cu acordul expres al partilor.

7.4. Clientul atesta exactitatea si sinceritatea informatiilor pe care le furnizeaza catre Badita si Pop SCA si isi exprima acordul ca demersurile facute de avocati sa fie conform informatiilor pe care le-a furnizat.

7.5. Neplata onorariului in cuantumul si la termenele fixate potrivit art. 4 din contract, precum si neachitarea contravalorii cheltuielilor efectuate potrivit art. 5 din contract dau dreptul Badita si Pop SCA sa procedeze la rezilierea de plin drept a prezentului contract, fara nicio alta formalitate si fara nicio alta procedura judiciara sau extrajudiciara. Prezentul pact comisoriu de gradul IV isi produce efectele de la data scadentei obligatiei neexecutate.

7.6. Toate litigiile privitoare la nasterea, modificarea, stingerea, interpretarea si executarea prezentului contract pot fi supuse regulilor de arbitraj si regulilor de procedura prevazute de lege si de Statutul profesiei de avocat.

7.7. Badita si Pop SCA nu garanteaza Clientului solutiile pronuntate de instantele judecatoresti.

7.8. Onorariile sunt nereturnabile.

 

ART. 8 COMUNICARI SI NOTIFICARI

 

8.1. În interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare între părţi va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă celeilalte părţi la adresa menţionată în preambulul prezentului contract, în scris prin serviciul poştal prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

 

ART. 9 LOCUL SI DATA INCHEIERII. INREGISTRAREA CONTRACTULUI

 

9.1. Incheiat la distanta, astazi 04.05.2020, in doua exemplare, ambele parti atestand ca exemplarul original a fost pastrat de catre forma de exercitare a profesiei si inregistrat sub numarul 2020172din 04.05.2020 in registrul de evidenta a contractelor de asistenta juridica, iar copia a fost inmanata clientului sau reprezentantului acestuia.

 

          

 

Badita si Pop S.C.A.,                                                                       

Av. Ovidiu Pop                                                               

 

 

 

           

scan stampila BP.jpg
semnatura Aniela.jpg

Heading 1