• Bădiță & Pop

Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

Deşi a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 599 din 13 iulie 2018, Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare a intrat în vigoare la 01 Ianuarie 2019.

În primul rand, acest act normativ va abroga prevederile Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă precum şi Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă.

Noua lege reglementează modul de acordare a biletelor de valoare, de către angajator în beneficiul angajaţilor.

Biletele de valoare care vor putea fi acordate sunt: tichete de masă, tichete cadou, tichete de creşă, tichete culturale şi vouchere de vacanţă.

Tichetele de masă sunt bilete de valoare acordate angajaților ca alocație individuală de hrană, utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achiziționarea de produse alimentare. Tichetele de masă se acordă lunar, pe suport de hârtie. Valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăși suma de 15,18 lei.

Tichetele cadou sunt bilete de valoare acordate angajaților. Acest tip de tichete se acordă de către angajator cu titlu ocazional şi doar pentru cheltuieli sociale. Valoarea nominală a unui astfel de tichet cadou a fost stabilită la 10 lei sau multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 de lei.

Tichetele de creșă sunt bilete de valoare care se acordă lunar angajaților care nu beneficiază de concediul și de indemnizația acordate pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap. Acest tip de tichete poate fi utilizat numai pentru achitarea taxelor la creșa la care figurează în evidente copilul. Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor de creșă nu poate depăși suma de 450 de lei pentru o lună şi pentru fiecare copil aflat la creșă.

Legea 165/2018 introduce posibilitatea ca angajatorii să acorde tichete culturale, aceste fiind bilete de valoare acordate angajaţilor, lunar sau ocazional, pentru achitarea contravalorii de bunuri şi servicii culturale. Legea defineşte aceste bunuri (e.g. cărţi, manuale şcolare, albume muzicale, filme în orice format) şi servicii culturale (e.g. bilete la spectacole, concerte, proiecţii cinematografice, muzee). Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor culturale nu poate depăşi suma de 150 lei pentru tichetele acordate lunar, respectiv 300 lei/eveniment in cazul celor acordate ocazional.

Voucherele de vacanță sunt bilete de valoare care se acordă angajaților pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de serviciile turistice pentru efectuarea concediului de odihnă (cazare, masa si recuperare a capacității de muncă), exclusiv în condiţiile turismului intern. În decursul unui an fiscal, nivelul maxim al sumei care poate fi acordată unui angajat sub forma voucherelor de vacanță este de 6 salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată.

Pot avea calitatea de unități emitente instituţiile publice centrale şi locale, regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale, societăţile comerciale, indiferent de forma juridică de organizare şi de forma de proprietate, instituţiile financiare şi instituţiile de credit, organizaţiile cooperatiste şi societăţile agricole precum şi organizaţiile nonprofit. Costurile legate de emiterea biletelor de valoare pe suport hârtie sau pe suport electronic se vor suporta integral de către aceşti angajatori.

Valoarea nominală a biletelor de valoare acordate angajaților fie pe suport hârtie sau pe suport electronic nu poate să fie diminuată în niciun fel.

Biletele de valoare emise pe suport electronic nu permit efectuarea de operațiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar.

Sumele corespunzătoare biletelor de valoare acordate de angajator, în limitele nominale prevăzute de lege, sunt deductibile la calculul impozitului pe profit. Sumele nu se iau în calcul nici pentru angajator şi nici pentru salariat la stabilirea drepturilor și obligațiilor care se determină în raport cu venitul salarial.

Valoarea nominală maximă a biletelor de valoare se indexează semestrial astfel: în cazul tichetelor de masă, valoarea nominală se indexează cu indicele preţurilor de consum, înregistrat la mărfurile alimentare, comunicat de Institutul Naţional de Statistică iar în situaţia celorlalte bilete de valoare, cu indicele inflaţiei comunicat de către acelaşi Institut, în funcţie de evoluţia preţurilor la serviciile şi bunurile a căror contravaloare poate fi achitată cu aceste bilete de valoare.

De reţinut că actualele tichete de masă, creşă şi cadou sau vouchere de vacanţă vor fi înlocuite cu aceste bilete de valoare ce se vor acorda şi utiliza în conformitate cu prevederile Legii 165/2018 însa tichetele de masă, tichetele cadou, tichetele de creşă şi voucherele de vacanţă emise în temeiul Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, rămân valabile până la expirarea datei de valabilitate înscrise pe acestea.